Rozwód w Belgii

Brak kategorii

Rozwód za ustaleniem winy już nie istnieje w Belgii od ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 roku (ustawa weszła w życie w dniu 1-09-2007).

Krótka procedura rozwodowa 3-4 miesiącem – Rozwód za obopólną zgodą

Najliczniejsze i najmniej kosztowne rozwody są rozwody za porozumieniem stron. Małżonkowie muszą sporządzić konwencję przed rozwodową. Jest to rodzaj umowy, w którym małżonkowie zgadzają się ze wszystkimi konsekwencjami rozwodu (prawa własności, nieruchomości, opieka nad dziećmi…). Wskazana jest konsultacja mediatora sądowego w celu ułatwienia porozumienia i zredagowania konwencji.

Po osiągnięciu porozumienia, małżonkowie muszą złożyć w sekretariacie Sądu wniosek i umowę przed rozwodową (Artykuł 230 kodeksu cywilnego, art 1287 i 1288 Kodeksu postępowania cywilnego).


Wypowiedzenie umowy najmu na okres 9 lat

Résiliation d’un bail de 9 ans

Lettre recommandée avec accusé de réception

(votre nom et adresse, tél, mail)          (nom et adresse du bailleur)

Bruxelles, le …/…/…….

Madame, Monsieur,

Bail du …/…/20.. relatif à la maison/l’appartement sis(e) ……….………………………………………………………..(adresse complète).

Conformément à l’article 3§5 de la loi sur les baux de résidence principale, je résilie le bail à dater du …/…/20.. et moyennant un préavis de trois mois. Le préavis prendra fin le …/…/20.. .

À la fin du délai de préavis, je vous remettrai les clés et je demande votre accord écrit pour le déblocage de la garantie locative sur le compte n°………. ouvert auprès de l’institution financière ………. ……..(nom). Je reste à votre disposition pour fixer la date de l’état de lieux de sortie.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

votre nom :

signature :

Références légales : l’article 3§5 de la loi sur les baux de résidence principale

“§ 5. Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois. Toutefois, si le preneur met fin au bail au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année.

(Après la période de deux mois visée à l’article 32, 5°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et aussi longtemps que le contrat de bail n’est pas enregistré, tant le délai du congé visé à l’alinéa 1er que l’indemnité visée à l’alinéa 2 ne sont pas d’application.) <L 2006-12-27/30, art. 73, 004; En vigueur : 01-07-2007>

(Lorsque le bailleur met fin au contrat conformément aux §§ 2 à 4, le preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au bail moyennant un congé d’un mois. Dans ce cas, il n’est pas redevable de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent.)”

Attention ! votre contrat de bail peux prévoir des conditions particulières de résiliation anticipée.

 

 


Model wypowiedzenia najmu (umowa mniej niz 3 lata)

Résiliation d’un bail de courte durée 

Lettre recommandée avec accusé de réception

(votre nom et adresse)                                                                                               (nom du bailleur et adresse)

Madame, Monsieur,

                                                                                                                                           Bruxelles, le …/…/……

Bail du…/…/20.. relatif à la maison/l’appartement sis(e) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(adresse complète).

Conformément à l’article 3§6 de la loi sur les baux de résidence principale, je résilie le bail à dater du…/…/20.. . et moyennant un préavis de trois mois. Le préavis prendra fin le …/…/20.. .

À la fin du délai de préavis, je vous remettrai les clés et je demande votre accord écrit pour le déblocage de la garantie locative sur le compte n°…………………………….……………ouvert auprès de l’institution financière ……………….. (nom). Je reste à votre disposition pour fixer la date de l’état de lieux de sortie.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

votre nom :

signature :

***************************************************************************************************************************************

Références légales

L’article 3§6 de la loi sur les baux de résidence principale

“§ 6. (Par dérogation au § 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.

Ce bail n’est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5.

Il ne peut être prorogé qu’une seule fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.

Il prend fin moyennant un congé notifié par l’une ou l’autre des parties au moins trois mois avant l’expiration de la durée convenue”.

Attention ! Votre contrat de bail ne peut être résilié avant son terme que si une clause particulière du contrat le prévoit. A moins que le bailleur commette un abus de droit.


Umowa Najmu

Ustawa przewiduje ze standardem jest wynajem na 9 lat. Znaczy to że umowa najmu w której termin nie jest wymieniony lub wynosi między 3 a 9 lat będzie automatycznie uznawana przez sędziego za umowę 9 letnią.
Jedynie następujące umowy nie będą zmieniane na 9 letnie :

– umowy zawarte na 3 lata lub krócej. – umowy trwające ponad 9 lat .
– umowy na czas życia lokatora

Rozpoczęcie umowy najmu :

Umowa 9 letnia rozpoczyna się w dniu, który jest zaznaczony w umowie. W przypadku umowy ustnej, data rozpoczęcia jest dniem w którym, najemca mógł się przeprowadzić. Przepis ten nie ma zastosowania do umów zawartych przed dniem 28 lutego 1991.
Zakończenie Umowy najmu :

Po upłynięciu okresu 9 lat, wynajmujący i najemca mogą rozwiązać umowę. Nie muszą podawać powodów ich decyzji.
Strona wymawiająca lokal nie jest dłużna odszkodowanie na rzecz drugiej strony, o ile wypowiedzenie umowy zostanie zrobione co najmniej sześć miesięcy przed terminem.

Jeżeli żadna ze stron nie wypowie umowy po zakończeniu okresu dziewięciu lat, to zostanie ona automatycznie przedłużona na trzy lata. Warunki starej umowy zachowują ważność. Co trzy lata, obie strony mają możliwość wypowiedzenia umowy. Strona wymawiająca lokal powinna złożyć wypowiedzenie co najmniej sześć miesięcy przed terminem wtedy nie będzie musiała płacić żadnego odszkodowania na rzecz najemcy.

W czasie 9 lat, wynajmujący i najemca mogą, pod pewnymi warunkami, rozwiązać umowę przedwcześnie, czyli przed jej końcem.
Najemca musi złożyć wypowiedzenie z trzy mięsiecznym wypowiedzeniem
Wynajmujący natomiast może zerwać – umowe tylko jeśli chce sam przejąć lokal lub dla swojej bliskiej rodziny lub z powodu że chce zrealizować duże roboty których koszt przekracza 6 miesięcy czynszu.

Umowa najmu krótko terminowa

Być może, że wynajmujący i najemca zawrą umowę lub umowy pisemne na okres nie dłuższy niż trzy lata. Umowa trzy letnia lub krótrza może być tylko raz przedłużona. Rozszerzenie to powinno mieć formę pisemną i przewidywać te same warunki, jak w poprzedniej umowie (między innymi czynsz). Czas trwania tych kolejnych umów może być taki sam, ale nie jest to obowiązkowe.

Jest zatem możliwe, aby przedłużyć o dwa lata kontrakt jednoroczny.

Zakonczenie umowy najmu

W przypadku umowy zawartej na 3 lata lub manie, ani najemca, ani wynajmujący nie mogą rozwiązać jej przed datą zakończenia określoną w umowie, chyba najem będzie przewidywać taką możliwość.
Pod koniec umowy, najemca i wynajmujący mogą wypowiedzieć umowę, pod warunkiem, że powiadomią drugą stronę z trzymiesięczny wypowiedzeniem.

Jeśli w ciagu trzech ostatnich miesięcy do końca najmu, żadna ze stron nie wymówiła

dotychczasowa umowa najmu zostanie przedłużona na takich samych warunkach Również jeśli najemca będzie nadal mieszkał w lokalu po okresie wymówienia bez zgody wynajmującego umowa najmu zostanie przedłużona na takich samych warunkach.


Podatki w Belgii

Kwota wolna od podatku za dochody w  2014 r. wynosi : 7070 €

Jeśli podatanik ma dzieci kwota zwolniona od podatku rośnie

1 dziecko 8.480,00 €
2 dziecko 10.810,00 €
3 dziecko 15.560,00 €
4 dziecko i więcej… 20.850,00 €

Progi podatkowe

od 0 € do 8.350 € 25 %
od 8.350 € do 11.890 € 30%
od 11.890 € do 19.810 € 40%
od 19.810 € do 36.300 € 45%
powyżej 36.300 € 50%

Jak zmniejszyć podatek ?

Niektóre wydatki możemy odliczyć :

 • czeki ALE, czeki usługowe 30% (Titres-services)
 • składki na prywatne ubezpieczenie na życie
 • składki na prywatny fundusz emerytalny
 • kredyty hipoteczne
 • wydatki na izolacje dachów
 • zakup samochodów ekologicznzch
 • zakup udziałów pracowniczych

Natomiast niektóre wydatki będą odliczone od dochodu :

 • odsetki od kredytu hipotecznego
 • zakup jedynego własnego domu lub mieszkania
 • alimenty lub środki płacone na utrzymanie innych bliskich osób (80 %)
 • koszty poniesione za żłobek, przedszkolę, szkołę
 • darowizny dla stowarzyszeń
 • wydatki na utrzymanie niektórych bundynków

Źrudło


Mam ogromne długi, od czego mogę zacząć?

rodzina

Przypadek I

Pani Agnieszka była chora przez kilka miesięcy. Wtym czasie długi za czynsz, elektryczność, spłacaniekredytu w banku tak podrosły, że sprawą zająłsię komornik.Jak mogę sobie poradzić? – pyta się samotna mama. (więcej…)


Auta na polskich tablicach,rejestracyjnych w Belgii

źródło : Nowinki.be Porady nr 4 (66) kwiecień 2015 45Liczba samochodów na polskich tablicach rejestracyjnych w Belgii wciąż wzrasta. Przyjeżdżający do Królestwa króla Philippa i królowej Matyldy powinni wiedzieć, jakie są obowiązujące przepisy.Przypadek I:Pan Tomek przyjeżdża na miesiąc, a może i dłużej, aby odwiedzić syna w Belgii. Przyjeżdża swoim polskim samochodem nie chciałby płacić mandatów. Zastanawia się, czy może jeździć autem na polskich tablicach rejestracyjnych w Belgii.Według prawa istnieje wymóg rejestracji samochodu wobec wszystkich rezydentów Królestwa. Oznacza to, że przepis obowiązuje już po 48 godzinach pobytu tych, którzy są zameldowani w urzędzie miasta. Ten wymóg rejestracji aut jest rzadko karany i niezbyt przestrzegany z oczywistego powodu – czas jest za krótki. Poza tym, istnieją pewne wyjątki od tego wymogu.Przykładem są pojazdy zarejestrowane za granicą przez nie więcej niż 6 miesięcy.
Jeśli Pan Tomek nie jest zameldowany w Belgii i będzie tam spędzał wakacje, może nie zmieniać rejestracji, jeżeli jego samochód spełnia następujące warunki:pojazd jest zarejestrowany w państwie członkowskim UE lub w państwie, które podpisało Międzynarodową Konwencję Ruchu;pojazd posiada tablice, które są obowiązujące w kraju,w którym jest zarejestrowany;na tyle pojazdu jest widoczny kod państwa, w którym pojazd został zarejestrowany;samochód jest odpowiednio ubezpieczony.Przypadek II:Pan Bartek pracuje w Belgii. I co wtedy?Musi wystąpić o kartę pobytu (karta E – la carte E) i zarejestrować samochód w biurze DIV (Direction pour immatriculation des véhicules) przy Ministerstwie Transportu.Dlaczego? – pyta się pan Bartek. Znajomy mi mówił, że wiele ludzi jeździ na polskich rejestracjach i w ogóle się nie melduj ąw urzędzie miasta. Polskie ubezpieczenie samochodowe i zdrowotne jest dużo tańsze, więc oczywiście, i ja wolałbym tak robić.Bardzo wielu Polaków żyje w Belgii bez meldunku i bez belgijskiego ubezpieczenia. Nie mają problemu, dopóki wszystko idzie dobrze. To prawda, że na terenie Belgii kontrole na drodze czy w pracy są dosyć rzadkie i wiele osób ma wrażenie,że niewypełnienie tych wymogów niczym nie grozi. Jednak że w razie wypadku na drodze pan Bartek może być narażony na duże kłopoty i kary.Dlaczego? Przecież Polska należy do Europy. Otóż różnice podatkowe między krajami są duże. W Belgii istnieje podatek drogowy, którego nie ma w Polsce (chodzi o „taxe de criculation”). Jeśli zatrzymają pana Bartka celnicy zwabieni zagranicznymi tablicami i sprawdzą na swoim komputerze, iż nie jest zapisany w urzędzie miasta i jeśli dowiedzą się, że pracuje nie legalnie na budowie, dostanie dużą karę i będzie musiał zapłacić ten podatek drogowy w ciągu 96 godzin, a jego samochód będzie zatrzymany do czasu zapłaty.Belgijscy urzędnicy państwowi coraz częściej zwracają uwagę na zagraniczne rejestracje samochodowe.Bardzo ważne!Równocześnie z meldunkiem w gminie wyrabia się belgijskie tablice w DIV. Kiedy chce się wrócić do kraju na dłużej, trzeba przed powrotem wypisać się w urzędzie miasta, mówiąc, że definitywnie opuszczamy Belgię i poprosić o dowód wypisu, który zostanie w dokumentach samochodu. Inaczej po powrocie do Belgii po kilku latach można mieć niemiłą niespodziankę celną,gdyż auto może jeszcze pozostawać w centralnej bazie danych.Anna Cieślar Radca prawny Informacje : SPF Mobilité et TransportDirection Circulation routière – DIV , City Atrium , Rue du Progrès 56 ,1210 Bruxelles (Saint-Josse-ten-Noode)


Jakie nawzwisko damy dziecku ?

Jest to pytanie które powinni stawiać sobie rodzice w różnych sytuacjach i to dobrze zawczasu.

Problemy w parze

Wiele kobiet nacieło się na ojców cudzoziemców z krajów ciekawej ale całkiem innej kultury.

Pani Beata poprosiła mnie o pomoc w bardzo nagłym przypadku. Jej partner po urodzeniu Andżeliki i straceniu pracy w Belgii zmienił się z dnia na dzień. Stał się agresywny zaczął straszyć, że wróci do swojego kraju i zabierze dziecko. Pani Beata myślała że mąż się tak zachowuje z powodu utraty pracy i starała się podnosić go na duchu jak mogła.

Któregoś dnia niestety groźba została zrealizowana. Jej ukochany porwał dziecko do swojego kraju. Pani Beata została skierowana do kancelarii adwokackiej belgijskiej która zajmuje się takimi ekstremalnymi przypadkami. Odebranie dziecka przez Panią Beatę może potrwać kilka lat.

Nie mniej kłopoty na tle dzieci powstają we wszelkich parach, nie koniecznie z powodu różności kultur i nie tylko z powodu ojców. Dotyczą obojga rodziców.

Do przywłaszczania sobie dziecka w mniejszym lub większym stopniu mógłby sie przyznać nie jeden rodzic.

Jednym ze sposobów aby uniknąć problemów w momencie jak partner zmienia diametralnie swój sbosób bycia stając się niezmiernie agresywnym, mogłoby być nadanie nazwiska matki dla dziecka.W ten sposób ojciec jest pozbawiony praw rodzicielskich, a udowodnienie że jest ojcem będzie bardzo trudne.

Jak to zrobić ? W niektórych przypadkach jest prosto. Jeśli rodzice nie mają ślubu a ojciec nie uzna dziecka przed urodzeniem to automatycznie dziecku zostanie przyznane nazwisko matki.

Takie wyjście jest oczywiście ostatnią deską ratunku kobiet. Pociąga za sobą wielki uszczerbek w wychowaniu dziecka gdyż odcina je od ojca. A wiadomo, że dzieci potrzebują obojga rodziców nawet jak któryś z nich ma kłopoty życiowe.

Bardzo ważne : w takich sytuacjach nie poyinno się zostawać samemu, warto skonsultować adwokata i psychologa.

Problemy administracyjne

Problem z nazwiskiem dziecka mogą też zaistnieć w innych okolicznościach.

Pani Ewa przyszła do mnie gdyż nie dostała pieniędzy za urlop wychowawczy. ONEM nie chciał jej zapłacić gdyż nie dostarczyła na czas aktu urodzenia dziecka. Stało się tak bo szpital nie chciał zapisać dziecka na nazwisko ojca. Rodzice mieli ślub w Polsce ale jak się okazało akt małżeństwa nie był zapisany w belgijskim rejestrze. Pani Ewa była kilka razy w urzędzie miasta żeby przepisać dziecko na nazwisko ojca. Nie chcieli jej słuchać. Powiedzieli że dziecko zostało defnitywnie zapisane na matki nazwisko w akcie urodzenia belgijskim. Żeby przepisać na ojca trzeba założyć sprawę w sądzie przez adwokata. Pani Ewa nie miała pieniędzy na taką procedurę. Konsulat polski zaproponował jej inne rozwiązanie. Pani Ewa miała się stawić w Polsce gdzie jeszcze była zameldowana. Przedstawić tam miała akt urodzenia córki belgijski z nazwiskiem męża i akty rodziców, urodzenia i ślubu. Wtedy wystawiono dobry akt urodzenia polski na dziecko z nazwiskiem męża. Po powrocie Pani Ewa przetłumaczyła polski akt urodzenia u tłumacza przysięgłego, potem udała się do Ministrestwa Spraw Zagranicznych Belgii żeby wystawili na nim apostile. Potem poszła do urzędu miasta jej zamieszkania i skorygowała akt belgijski zapisując dziecko na nazwisko ojca. W ostateczności wysłała skorygowany akt urodzenia do Onemu który w szybkim już czasie zapłacił za urlop wychowawczy.

Bardzo ważne : jeśli rodzice nie mają ślubu lub jeśli ślub jest brany w Polsce lub w konsulacie polskim w Brukseli i nie jest wpisany do rejestru belgijskiego dobrze jest się przygotować do formalności związanych z narodzinami dziecka.
Anna Cieślar

Ministrestwo Spraw Zagranicznych : SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement

rue des Petits Carmes 15 à 1000 Bruxelles, Belgique
N° de tél. : +32 (0)2 501 81 11