Umowa Najmu

Ustawa przewiduje ze standardem jest wynajem na 9 lat. Znaczy to że umowa najmu w której termin nie jest wymieniony lub wynosi między 3 a 9 lat będzie automatycznie uznawana przez sędziego za umowę 9 letnią.
Jedynie następujące umowy nie będą zmieniane na 9 letnie :

– umowy zawarte na 3 lata lub krócej. – umowy trwające ponad 9 lat .
– umowy na czas życia lokatora

Rozpoczęcie umowy najmu :

Umowa 9 letnia rozpoczyna się w dniu, który jest zaznaczony w umowie. W przypadku umowy ustnej, data rozpoczęcia jest dniem w którym, najemca mógł się przeprowadzić. Przepis ten nie ma zastosowania do umów zawartych przed dniem 28 lutego 1991.
Zakończenie Umowy najmu :

Po upłynięciu okresu 9 lat, wynajmujący i najemca mogą rozwiązać umowę. Nie muszą podawać powodów ich decyzji.
Strona wymawiająca lokal nie jest dłużna odszkodowanie na rzecz drugiej strony, o ile wypowiedzenie umowy zostanie zrobione co najmniej sześć miesięcy przed terminem.

Jeżeli żadna ze stron nie wypowie umowy po zakończeniu okresu dziewięciu lat, to zostanie ona automatycznie przedłużona na trzy lata. Warunki starej umowy zachowują ważność. Co trzy lata, obie strony mają możliwość wypowiedzenia umowy. Strona wymawiająca lokal powinna złożyć wypowiedzenie co najmniej sześć miesięcy przed terminem wtedy nie będzie musiała płacić żadnego odszkodowania na rzecz najemcy.

W czasie 9 lat, wynajmujący i najemca mogą, pod pewnymi warunkami, rozwiązać umowę przedwcześnie, czyli przed jej końcem.
Najemca musi złożyć wypowiedzenie z trzy mięsiecznym wypowiedzeniem
Wynajmujący natomiast może zerwać – umowe tylko jeśli chce sam przejąć lokal lub dla swojej bliskiej rodziny lub z powodu że chce zrealizować duże roboty których koszt przekracza 6 miesięcy czynszu.

Umowa najmu krótko terminowa

Być może, że wynajmujący i najemca zawrą umowę lub umowy pisemne na okres nie dłuższy niż trzy lata. Umowa trzy letnia lub krótrza może być tylko raz przedłużona. Rozszerzenie to powinno mieć formę pisemną i przewidywać te same warunki, jak w poprzedniej umowie (między innymi czynsz). Czas trwania tych kolejnych umów może być taki sam, ale nie jest to obowiązkowe.

Jest zatem możliwe, aby przedłużyć o dwa lata kontrakt jednoroczny.

Zakonczenie umowy najmu

W przypadku umowy zawartej na 3 lata lub manie, ani najemca, ani wynajmujący nie mogą rozwiązać jej przed datą zakończenia określoną w umowie, chyba najem będzie przewidywać taką możliwość.
Pod koniec umowy, najemca i wynajmujący mogą wypowiedzieć umowę, pod warunkiem, że powiadomią drugą stronę z trzymiesięczny wypowiedzeniem.

Jeśli w ciagu trzech ostatnich miesięcy do końca najmu, żadna ze stron nie wymówiła

dotychczasowa umowa najmu zostanie przedłużona na takich samych warunkach Również jeśli najemca będzie nadal mieszkał w lokalu po okresie wymówienia bez zgody wynajmującego umowa najmu zostanie przedłużona na takich samych warunkach.


  1. Kasia pisze:

    Właśnie takich informacji potrzebowałam. Bardzo Pani dziękuję, pozdrawiam serdecznie

Dodaj komentarz

Name *
Email